Rozkład jazdy Katowice - Berlin
Rozkład jazdy Berlin - Katowice
Wynajem busów
Przewozy VIP
Promocje
Płatności
Informacje dodatkowe
Cennik

Firma Jardan Licencjonowany Przewóz Osób oferuje:

- Tanie i szybkie przejazdy na trasie Katowice - Berlin - Katowice

Jeździmy małymi busami, do których zabieramy maksimum ośmiu pasażerów z bagażem. Czas podróży to tylko od pięciu i pół do sześciu godzin!

- Wynajem busów razem z kierowcą

Przewozy wycieczkowe, transfery grup zorganizowanych na lotniska, obsługa wesel i imprez okolicznościowych.

- Luksusowe przewozy VIP

Przewozy VIP są wykonywane nowoczesnym samochodem osobowym Ford Mondeo. 

Indywidualne przejazdy na lotniska - kraj i zagranica, przewozy na uroczystości, spotkania biznesowe i inne okazje.

- Na usługi przewozowe podpisujemy umowy,

które gwarantują wykonanie usługi w określonym terminie i kosztach.

- Wystawiamy faktury VAT.

- Wszystkie busy posiadają Wi-Fi.

Cennik

  Dzieci
do lat 16
Katowice - Berlin 120 zł/os. 100 zł/os.
Gliwice - Berlin 120 zł/os. 100 zł/os.
Opole - Berlin 120 zł/os. 100 zł/os.
Wrocław - Berlin    80 zł/os.   80 zł/os.
Dowóz lub odbiór z lotniska    
Schönefeld SFX 
+10 zł/os.  0 zł/os.
Tegel  TXL +10 zł/os.  0zł/os

CENNIK dotyczy przejazdu z punktu zbiorczego na punkt zbiorczy według rozkładu jazdy.

Cena za przejazd z innych miejscowości niż te podane w rozkładzie jazdy uzgadniana jest telefonicznie.

Rezerwacja miejsc wyłącznie telefonicznie.

Kontakt

JARDAN  Licencjonowany Przewóz Osób

0048 784-276-704              (9:00 - 21:00)

0049 157-328-713-67         (9:00 - 21:00)

jardan@vip.onet.pl

§ 1
Podstawa prawna 

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm. ).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, w zakresie obejmującym przewóz regularny oraz przewóz okazjonalny.
 4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego;
 • pojazd - autobus,bus lub inny pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz,
 • bagaż - wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze pojazdu) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona;
 • bilet - dokument upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
 • Jardan - przedsiębiorstwo Jardan Licencjonowany Przewóz Osób z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Andersena 12/7,
 • firmy partnerskie - krajowi i zagraniczni przewoźnicy, którym Jardan zgodnie z art. 5 prawa przewozowego powierzył wykonywanie przewozu, obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach umieszczonych w pojazdach;
 • cennik – cena za wykonanie usługi przewozowej jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.
 • pasażer - osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu;
 • Przewoźnik - Jardan, wykonujący przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób lub w imieniu którego przewozów dokonują firmy partnerskie;
 • przewóz - usługa transportu dokonywana w ramach krajowych i międzynarodowych przewozów regularnych i okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika;
 • rozkład jazdy - informacje o trasach linii, miejscach i terminach odjazdów i przyjazdów oraz inne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług przewozowych, wydawane przez Jardan ze wskazaniem okresu ich obowiązywania; rozkład jazdy nie stanowi oferty handlowej;
 • umowa o przewóz - umowa zawarta między przewoźnikiem a pasażerem, poprzez kupno biletu od Przewoźnika bądź biura podróży, które jest przedstawicielem przedsiębiorstwa, na podstawie, której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie cennika, dokonać przewozu pasażera zgodnie z rozkładem jazdy i Regulaminem.

§ 3
Zawarcie umowy przewozu i bilet

 1. Przewozy drogowe wykonywane są przez Przewoźnika samodzielnie lub przy udziale firm partnerskich.
 2. Zawarcie umowy przewozu wymaga nabycia przez pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego biletu na przejazd.
 3. Kupno biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi w rezerwacji przejazdu.
 4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych. 
 5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Cena biletu może być uiszczona w Euro wg kursu ustalanego przez Przewoźnika.
 6. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania.
 7. Bilet promocyjny FIRST MINUTE - nie podlega zmianie terminu wyjazdu i obowiązuje tylko z wyznaczonych przez Przewoźnika przystanków.
 8. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.

§ 4
Ograniczenia przewozu

 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
  • zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
  • Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych,
  • ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym,
  • w innych przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który:
  • nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie;
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  • nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
  • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych,
  • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu z granicy.
 3. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu pasażera, który nie posiada ważnego wymaganego biletu, dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu.
 4. W przypadku niemożności kontynuowania przewozu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia zastępczego środka transportu.
 5. Przewoźnik  ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem Przewoźnika.

§ 5
Rezerwacja

 1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na:
  • 12 godzin przed planowaną datą  i godzina przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika lub telefonicznie.
  • w czsie krótszym  niż 12 godziny przed planowaną datą i godziną przejazdu telefonicznie +48 784 276 704.
 2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:
  • za pośrednictwem przelewu internetowego,
  • zapłaty za pośrednictwem banku lub poczty 
  • gotówkowej u kierowcy.
 3. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości e-mailem, sms na numer podany w rezerwacji jako nr. kontaktowy bądź telefonicznie, po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty  potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika.
 4. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika w momencie rezerwacji i najpużniej na 24H przed wyjazdem.
 5. Rezerwacje telefoniczne nie podlegają reklamacji.

§ 6
Zmiana i odstąpienie od umowy przewozu.

 1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy:
  • w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem przewozu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 20% ceny za usługę przewozową.
  • w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem przewozu - 50 % ceny za usługę przewozową
  • w terminie krótszym niż 2 dni - 70%
  • w terminie krótszym niż 24 H przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na odjazd Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnum w wysokości 100 % powyższej opłaty.
  • bilety promocyjne FIRST MINUTE - nie można dokonywać w nich zmiany daty wyjazdu, obowiązują tylko z wyznaczonych przez przewoźnika przystanków i podanych przez niego kursach - nie dotyczy vip-transferów.
 3. Zmiana rezerwacji terminu wyjazdu odbywa się tylko telefonicznie.
 4. Zmiana rezerwacji na 48H przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 20% ceny biletu.
 5. Zmiana rezerwacji na 24H przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 50% ceny biletu.
 6. W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 24 godzin przed planowaną godziną i datą odjazdu.
 7. Bilety promocyjne nie podlegają zmianie rezerwacji .
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2 , 4 , 5 lub zwrucić 100% kosztu biletu.

§ 7
Bagaż

 1. Nie ma ograniczeń co do zabieranego bagażu, pod warunkiem, że nie są to przedmioty określone w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
 3. Z przewozu wyłączone są:
  • przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać pasażerów na niedogodności,
  • przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
 4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 2,3, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie.
 5. W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza § 7 ust. 2 i 3 regulaminu.
 6. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do przystanku docelowego.

§ 8
Obowiązki pasażera

 1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży.
 2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności pasażera.
 3. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w § 8 ust. 2 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za przejazd nie przysługuje.
 4. Pasażer dokonuje płatności przed podrużą..
 5. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów upoważniających do podróży oraz przekroczenia granicy, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 6. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
 7. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej;
 8. Osoby w wieku od 12 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać wystawione przez rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej.
  W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
 9. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 15 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. Pasażer, który spóźnił się na zarezerwowany przejazd, może skorzystać z kolejnego przejazdu wykonywanego przez Przewoźnika na tej trasie, jeśli w pojeździe jest wolne miejsce.
 10. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 11. W czasie jazdy pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
 12. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
 13. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu,papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

§ 9
Przewozy okazjonalne – Jardan

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji na przewóz okazjonalny pasażer, zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu pasażera, adres zamieszkania 
  • datę i trasę przewozu,
  • w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce i proponowaną godzinę odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych,
  • w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu,
  • inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne.
 2. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez pasażera błędnych danych.
 3. Jeżeli miejscem odbioru pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera w samochodzie na wskazanym parkingu.
 4. Po wylondowaniu pasażer jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z Kierowcą lub Przewożnikiem.
 5. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem telefonu: +48 784 276 704 lub +49 157 328 71 367
 6. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego  ze strony Pasażera w najszybszym momencie, gdy było to możliwe.
 7. W przypadku opóźnienia pasażera wynikającego z przyczyn leżących po stronie innego przewoźnika w szczególności linii lotniczych, Przewoźnik może odjechać z miejsca odjazdu nie wcześniej niż po 30 minutach od planowanego czasu odjazdu.
 8. Oczekiwany czas Pasażera na opuszczenie lotniska nie może przekraczać 30 minut od momentu planowanego przylotu.
 9. W szczególnych przypadkach na wniosek pasażera Przewoźnik może wydłużyć czas oczekiwania na opuszczenie lotniska, pod warunkiem uiszczenia przez pasażera dodatkowej opłatą 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

§ 11
Zasady odpowiedzialności

 1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodu siły wyższej (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.).

 2. Przewoźnik odpowiada za bagaż pasażera, jeżeli pasażer umieści go w luku bagażowym, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.

 3. Za bagaż, który pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w § 11 ust. 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej.
 5. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu umowy, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 6. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone  kierowcy, oraz Przewoźnikowi telefonicznie lub drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin daty przejazdu.
 7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 8. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964.nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 14.04.2015 r.

Rozkład jazdy do Berlina

Punkt zbiorczy  Wtorek  Środa Czwartek Piątek Niedziela
Katowice
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej
   07:00    07:00   07:00    07:00    16:30
Gliwice
ul. Rybnicka 150
(Stacja Paliw BP)
   07:25    07:25   07:25    07:25    16:55
Opole
ul. Armii Krajowej
(parking przy dworcu PKP)
   08:20    08:20   08:20    08:20    17:50
Wrocław 
ul. Sucha  
(tylne wyjście z dworca PKP)
   09:20    09:20   09:20    09:20    18:50
12101 Berlin
Hoeppnerstraße
(parking przy sklepie Aldi)
   13:00    13:00      13:00     13:00     22:00-22:30

Jest możliwość odbioru z innych miejscowości np: 

Krapkowice, Kędzierzyn Kożle, Strzelce Opolskie, Zabrze, Tarnowskie Góry, Rybnik, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski.

Jest możliwość odbioru z domu i odwieziena pod dom (cena uzgadniana telefonicznie).

Podany powyżej rozkład jazdy ma charakter orientacyjny

 

Rozkład jazdy do Katowic

Punkt zbiorczy Poniedziałek Wtorek    Środa Czwartek    Piątek
12101 Berlin
Hoeppnerstraße
(parking przy sklepie Aldi)
   11:00  16:00    16:00  16:00    16:00
Wrocław 
 ul. Sucha 
(tylne wyjście z dworca PKP)
   14:50  19:50    19:50   19:50    19:50
Opole
ul. Armii Krajowej
(parking przy dworcu PKP)  
   15:40  20:40    20:40   20:40    20:40
Gliwice
ul. Rybnicka 150
Stacja Paliw BP
   16:40  21:40    21:40   21:40    21:40
Katowice
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej
   17:00  22:00     22:00         22:00     22:00    

Jest możliwość dowozu do innych miejscowości, np :

Krapkowice, Kędzierzyn Kożle, Strzelce Opolskie, Zabrze, Tarnowskie Góry, Rybnik, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski.

Jest możliwość zabrania z domu i odwiezienia pod dom (cena uzgadniana telefonicznie).

Podany powyżej rozkład jazdy ma charakter orientacyjny

Wynajem busów

Firma JARDAN posiada nowoczesne mikrobusy, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo podróżnym.

Posiadamy busy 8 osobowe oraz 18 osobowe . Obsługujemy wyjazdy kraj i zagranica.

Na wykonanie naszej usługi podpisujemy umowę przewozową, która gwarantuje wykonanie usługi w określonym terminie i kosztach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz indywidualnych ofert proszę użyć zakładki  Kontakt

Wszystkie busy posiadają Wi-Fi.

Przewozy VIP

Dla bardzo wymagających klientów oferujemy przewozy VIP.

Do dyspozycji bardzo wygodny i nowoczesny samochód osobowy Ford Mondeo.

Indywidualne przejazdy na lotniska, spotkania biznesowe, imprezy okolicznościowe i inne.

Cena uzgadniana indywidualnie.

Wystawiamy faktury VAT.

 

Promocje

Zapłać za przejazd przez internet (zakładka płatności), a otrzymasz dodatkowo 10 zł zniżki na każde zarezerwowane miejsce!

PODCZAS REZERWACJI PROSZĘ POWIEDZIEĆ O PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ.

z


Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odszukania nas na facebook.

Umieszczamy tam wszystkie ważne informacje,zdjęcia busów oraz promocyjne przejazdy.

www.facebook.com/Jardan-Licencjonowany-Przewóz-Osób-1516625391883656/?ref=hl